به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • فرم 2

فرم شماره 2 اطلاعات مربوط به مدرسان* علمی کاربردی دوره مورد درخواست

نوع خدمت

وضعیت استخدامی

سوابق اجرایی مرتبط

مربی/ استادیار/ دانشیار/ استاد

اطلاعات مربوط به مدرک ورشته تحصیلی مدرسان

نام و نام خانوادگی

مدرسان علمی کاربردی

ردیف

تمام وقت / نیمه وقت

رسمی /

پیمانی / قراردادی

مدت زمان (سال)

سمت

محل خدمت

آخرین رشته تحصیلی تخصصی

محل اخذ آخرین مدرک (کشور)

سال اخذ

آخرین مدرک

آخرین مدرک تحصیلی

سایر

دکتری

فوق لیسانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقط مدرسان مربوط به رشته مورد درخواست در جدول فوق کاملاً مشخص شود.*

رزومه و مدارک استخدامی (حکم کارگزینی و یا قرارداد و ...) مدرسان پیوست شود.                                                       مهر و امضای رئیس مرکز *