معرفی دفتر

دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری زیرمجموعة معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و مسئولیت ساماندهی و الگوسازی  و توسعه آموزش های رسمی و غیررسمی هنر را بر عهده دارد. این مرکز شامل دو بخش اصلی امور هنرستان ها و امور آموزشگاه هاست .
 اهداف کلی دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری
1-  بررسی و برنامه ریزی در جهت توسعه فعالیت‌های هنری در کشور با استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی و منابع موجود در جامعه.
2-  مطالعه ، برنامه‌ریزی و تحقیق به منظور ارائه نظام‌های آموزش رسمی و غیررسمی هنر.
3-  مطالعه و طراحی آموزش‌های هنری با تمرکز بر تحقق هدف تربیت هنرمند.
4-  صدور مجوز تأسیس ، رسیدگی و نظارت بر اداره امور آموزشی  هنرستان های تحت پوشش وزارت متبوع .
5-  صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت مراکز آموزش‌ آزاد هنری و درخواست انحلال یا توقف فعالیت مراکز فاقد شرایط لازم به مراجع ذی صلاح .
6-  حمایت از تألیف و تدوین و انتشار کتاب‌ها و نشریات آموزشی و کمک آموزشی تخصصی.
7-  شناخت ، گردآوری ، بررسی و تجزیه و تحلیل تکنولوژی آموزش هنر و حمایت از طرح‌های پژوهشی و کاربردی در این حوزه .
8-  حضور فعال در کلیه کمیته‌ها و شوراهای تخصصی آموزش هنر به نمایندگی از وزارت متبوع .
9-  همکاری با وزارت آموزش و پرورش برای آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری در مدارس.
10-  برنامه‌ریزی برای بازآموزی اساتید ، مربیان و هنرآموزان مراکز آموزشی .
11-  تعیین صلاحیت تخصصی متقاضیان حقیقی یا حقوقی دریافت مجوز آموزش هنر از کلیه دستگاه‌های تابعه وزارتخانه.