جدول دروس سال تحصیلی96-95

 
انیمیشن
صنایع دستی

جداول دروس هنرستانجداول دروس هنرستان

 

 

 

نقاشی

نقاشی

 

صنایع دستی

صنایع دستی

 

 

آهنگ سازی

 آهنگ سازی

 

پویا نمایی

پویا نمایی

 

گرافیک

گرافیک

 

 

نوازندگی جهانی

نوازندگی جهانی

 

نوازندگی ایرانی

نوازندگی ایرانی

 

       سینما                                                                                                                                    

سینما

                                                                                                                        نمایش    

 

honar