به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • نظام نامه تفویض اختیار امور آموزش های مهارتی کاردانش و آزاد به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها

نظام نامه تفویض اختیار امور آموزش های مهارتی کاردانش و آزاد

به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها

مقدمه:

در راستای سیاست تمرکززدایی اداری، تسهیل امور، انجام سیاست های مندرج در مفاد فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم توسعه و به استناد شرح وظایف ابلاغی به مرکز نوسازی و تحول اداری مبنی بر انجام اصلاحات ساختاری در راستای تمرکززدایی از اداره امور و بخشنامه شماره 181526/1901 مورخ 3/10/81 شورای عالی اداری کشور در خصوص تعیین حدود وظایف ملی و استانی و اعطای اختیارات لازم به مسئولین واحدهای استانی وزارتخانه در زمینه های تصمیم گیری، اجرا و تخصیص منابع، مرکز نوسازی و تحول اداری ساز و کارهای لازم را به منظور تعیین حدود و تمرکز فعالیت های حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی (سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی) و تفویض وظایف اجرایی به واحدهای استانی با رویکرد تمرکز زدایی و اعمال نظام نظارت و ارزیابی در قالب این نظام نامه تدوین و ابلاغ می نماید تا ضمن انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی، ادارات کل استانها نسبت به انجام وظایف و اختیارات تفویضی اقدام نمایند.

ماده (1) تعاریف:

تعاریف و اصطلاحات آموزشی به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:

1-1.                     دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری: دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی آموزش استانداردهای مهارت آموزی و آموزش های مهارتی آزاد در سطح وزارتخانه می باشد.

2-1.                     آموزش های مهارتی: در این نظام نامه به آموزش های فرهنگی و هنری که با مجوز فعالیت از دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری، فعالیت می نمایند اطلاق می شود و مشتمل بر دو نوع آموزش می باشنـد: آموزش­های مهارتی آزاد و آموزش های استانداردهای مهارت آموزی.

3-1.                     آموزش های مهارتی آزاد: یکی از انواع آموزش های غیررسمی (فرهنگی و هنری) است که منجر به مهارت خاص در فراگیر شده و خارج از نظام آموزش مدرسه ای و دانشگاهی ارائه می شود و در پایان دوره به فراگیران گواهینامه اعطاء خواهد شد.

4-1.                     آموزش استانداردهای مهارت آموزی (آموزش های رسمی): آموزش های متوسطه شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای (وزارت آموزش و پرورش) که توسط (یا با مشارکت) دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می شود، اطلاق می گردد. این آموزش ها در مقاطع متوسطه منجر به مدرک تحصیلی رسمی می گردد.

5-1.                     آزمون جامع: آزمونی است که پس از طی آموزش های مهارت نظری و عملی و اتمام آموزش استاندارد مهارت فراگیران، به منظور سنجش توانایی آنان در سطح استان  که با مشارکت دفتر آموزش وتوسعه فعالیت های فرهنگی و هنری برگزار می گردد.

6-1.                     آزمون ادواری: آزمونی است که به منظور سنجش توان نظری و عملی افراد ماهر و استاد کار در یکی از استانداردهای مهارتی مصوب برگزار می شود.

7-1.                     مراکز مجری: مراکزی که مجوز برگزاری دوره های آموزشی از دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری دریافت کرده باشند که شامل موارد زیر می باشند:

·        هنرستانهای دولتی، غیردولتی وابسته و تابعه وزارت آموزش و پرورش

·        مؤسسات فرهنگی و هنری دارا ی مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که فعالیتهای آموزشی در  اساسنامه آنها درج شده باشد.

·         آموزشگاههای آزاد دارای مجوز تأسیس از  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که فعالیت آموزشی در استاندارد مورد تقاضا در مجوز آموزشی یا پروانه تأسیس آنها درج شده باشد.

·        کانونها، انجمنها، بنیادها و سایر مراکز فرهنگی و هنری که مجوز لازم را با درج فعالیتهای آموزشی در اساسنامه خود از معاونت ها و حوزه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت نموده اند.

این قبیل مراکز صرفاً مجاز به ارائه استانداردهای مهارتی که مجوز آنها را حسب مقررات از دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری اخذ نموده اند، می باشند.

8-1.   ظرفیت پذیرش: برای هر مرکز مجری منطبق با سیاست ابلاغی از سوی دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی (با توجه به نیاز بازار کار) بر اساس کارگاههای آموزشی مورد نظر برای هر استاندارد مهارت ظرفیت پذیرش فراگیر تعیین می شود. تعداد فراگیر ثبت نامه شده در هر دوره نباید از ظرفیت تعیین شده بیشتر باشد.

9-1.   طرح توسعه: طرحی که به منظور توسعه و گسترش رشته های آموزش های مهارتی کاردانش (رسمی) و آزاد با پیشنهاد کمیته اجرایی آموزش استان و تصویب کمیته راهبردی آموزش های مهارتی به استانها ابلاغ می شود.

ماده (2) اختیارات و مسئولیتها:

2-1 . "شورای تحول اداری وزارت متبوع" که در این نظام نامه به اختصار شورا نامیده می شود مرجع تعیین و واگذاری وظایف ملی  و استانی و تفویض اختیارات به ادارات کل استانها و همچنین مرجع تجدید نظر کننده در خصوص امور تفویض شده می باشد. دبیرخانه این شورا در معاونت توسعه مدیریت و منابع مستقر می باشد.

2-2. "کمیته راهبردی آموزش های مهارتی" که در این نظام نامه به اختصار "کمیته راهبردی" نامیده می شود. به منظور سیاستگذاری، تعیین خط مشی ها و نظارت عالیه بر محتوا و تعیین حدود و نحوه اجرای مطلوب آموزش های مهارتی تشکیل می گردد و دبیرخانه این کمیته در دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر خواهد بود.

3-2. "کمیته اجرایی آموزش ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها" که در این نظام نامه به اختصار "کمیته اجرایی" نامیده می شود به منظور ساماندهی، اجرا و نظارت بر فعالیتهای آموزش های مهارتی (آموزش های رسمی و غیررسمی) در سطح استان تشکیل می گردد و مسئولیت اجرای امور آموزشی ابلاغی از سوی کمیته راهبردی را در چارچوب این نظام نامه به عهده خواهد داشت.

ماده (3) امور تفویضی به استانها:

1-3. مطالعه و نیازسنجی آموزش های مهارتی (آموزش استانداردهای مهارت آموزش و آموزش های مهارتی آزاد) با در نظر گرفتن بافت محلی، فرهنگی، اجتماعی و برآورد نیازهای استانی و ارایه آن به کمیته راهبردی آموزش های مهارتی

2-3. تهیه و تدوین برنامه توسعه آموزش های مهارتی سالانه و پنج ساله استان و تصویب آن توسط کمیته راهبردی آموزش های مهارتی

3-3. امکان سنجی مراکز متقاضی آموزش های مهارتی

4-3. صدور مجوز مطابق طرح توسعه که توسط کمیته راهبردی تصویب و ابلاغ می شود.

5-3. برگزاری آزمون های مهارتی (جامع و ادواری) و نظارت بر نحوه اجرا

6-3. صدور گواهینامه های مهارتی (بر اساس سیاست و قالب تعیین شده از سوی کمیته راهبردی)

7-3. نظارت مستمر بر مراکز مجری

تبصره 1: کلیه امور اجرایی آموزش های مهارتی بر اساس دستورالعمل ها و رویه های اجرایی پیوست انجام خواهد شد.

تبصره 2: حدود وظایف تفویضی به استانها با توجه به توانایی ساختاری و مدیریتی اداره کل استان توسط کمیته راهبردی تعیین خواهد شد.

ماده (4) وظایف کمیته راهبردی آموزش های مهارتی:

1-4. تعیین راهبردها، سیاست ها و خط مشی های بخش آموزش های مهارتی در چارچوب قوانین با لحاظ نمودن نتایج حاصله از پژوهش در زمینه مسائل، تنگناها، قابلیت ها و نیازهای کل کشور

2-4. نظارت عالیه بر مراکز مجری و انجام بازرسی های نوبه ای و اتخاذ تصمیمات لازم

3-4. تناسب سازی آموزش های فرهنگی و هنری با توجه به قابلیت ها و توانمندی های فرهنگی و هنری

4-4. تعیین سهم سرمایه گذاری در بخش آموزش های فرهنگی و هنری استانها و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در مناطق مختلف کشور

5-4. همکاری با وزارت آموزش و پرورش و تهیه، تدوین و توسعه رشته های مهارتی مرتبط برای تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش

6-4. برآورد اعتبارات برای برنامه توسعه آموزش های مرتبط و پیگیری برای تخصیص آن

7-4. همکاری و هماهنگی با کمیته همکاری بین دستگاه ها در آموزش و پرورش موضوع مفاد 17 و 20 مصوب شماره 27763/ت 444 ه مورخ 28/1/1379 هیأت محترم وزیران و ماده 2 و 3 آیین نامه اجرایی آن

8-4. بررسی و ارائه راهکارها و مقرراتی که توسعه، تعمیق، تقویت و مشارکت بخش خصوصی را تسهیل و تسریع نماید.

9-4. بستر سازی لازم در راستای تقویت آموزش های فرهنگی و هنری با لحاظ نمودن تمرکز فعالیت ها و وظایف سیاستگذاری آموزش های فرهنگی و هنری در معاونت امور هنری طبق صورتجلسه مورخ 12/4/86 شورای تحول اداری و عدم تمرکز اجرا در سطح ادارات کل استانی

10-4. ارزیابی میزان تواناییهای ادارات کل استانی در خصوص صدور مجوز، اعمال نظارت و لغو یا تمدید مجوز مرکز مجری در زمان تعیین شده

11-4. بررسی، رسیدگی و پاسخگویی به پیشنهادات، شکایات و درخواست های ادارات کل استانی، مراکز مجری، گزارشات مردمی و اتخاذ تصمیمات لازم

12-4. پیشنهاد و پیگیری ایجاد پست های سازمانی مورد نیاز برای آموزش های رسمی و غیررسمی در سطوح ستادی و استانی

13-4. همکاری و هماهنگی با آموزش و پرورش در خصوص استانداردهایی که رشته آنها در آموزش و پرورش تعریف شده است.

14-4. تصویب ضوابط و مقررات مالی آموزش های مهارتی کاردانش و آزاد و تعیین شهریه دوره ها و هزینه شرکت در آزمون و نظارت بر آن

15- 4. سیاستگذاری و برنامه ریزی در اجرای آزمون های جامع و ادواری که شامل موارد ذیل می باشد :

-       عملیاتی نمودن سیاست های کلی مرتبط با آزمون

-       تعیین شرایط و ضوابط کلی ثبت نام

-       برنامه ریزی جهت طراحی و روش های اجرایی آزمون و تعیین حوزه تصحیح و مصحح اوراق

-       برنامه ریزی جهت نظارت بر مراحل برنامه ریزی و اجرای آزمون و تهیه گواهی نامه خام

-       صدور ابلاغ جهت مدیران کل استان ها به عنوان رئیس کمیته اجرایی آزمون استان

-       اطلاع رسانی در خصوص محتوای آموزش و منابع درسی استانداردهای مورد آزمون

-       طراحی سؤالات آزمون کتبی و عملی و تکثیر آن در قالب دفترچه سؤالات آزمون

-       تعیین وابلاغ و اعزام ناظرین آزمون توسط دفتر آموزش

تبصره 1: وظایف مذکور با تشکیل گروه آزمون و بانک سؤال در دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری
پی گیری و اقدام خواهد شد.

ماده (5) اعضاء کمیته راهبردی:

1-5.  معاون امور هنری (عضو کمیته راهبردی و رئیس)

2-5.  مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری (عضو کمیته راهبردی و دبیر)

3-5.  نمایندگان تام الاختیار معاونت ها و سازمان های تابعه وزارت متبوع مشتمل بر فعالیت های فرهنگی _ مطبوعاتی و رسانه ها _ سینمایی، سمعی و بصری _ دفتر اطلاعات، فناوری و رسانه های دیجیتال  _  بنیاد ملی بازیهای رایانه ای ، قرآن و عترت _ حج و زیارت _ هنرهای سنتی و صنایع دستی (عضو کمیته راهبردی)

تبصره 1: نمایندگان معاونت ها و سازمان های تابعه وزارت متبوع می بایست حداقل در سطح مدیر کل یا مشاور معرفی شوند.

4-5.  دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و هنری -  عضو کمیته راهبردی

5-5.  نمایندگان وزارت آموزش و پرورش حسب طرح موضوع مرتبط با آموزش استاندردهای مهارت آموزی عضو کمیته راهبردی

تبصره 2: حکم رئیس کمیته راهبردی توسط رئیس شورای تحول اداری وزارت متبوع و احکام دیگر اعضاء توسط معاون امور هنری صادر خواهد شد.

ماده (6) وظایف کمیته اجرایی آموزش استان:

1-6.  انجام مطلوب امور تفویضی از سوی کمیته راهبردی

2-6.  عملیاتی نمودن برنامه ها و سیاست های ابلاغی در چارچوب ضوابط و مقررات موجود

3-6.  برنامه ریزی جهت اجرای شرایط و ضوابط اجرایی آموزش های مهارتی با لحاظ نمودن طرح توسعه اولویت های فرهنگی و هنری مصوب کمیته راهبردی آموزش های مهارتی

4-6.صدور مجوز آموزش های مهارتی، نظارت بر نحوه برگزاری دوره ها یا تمدید مجوزها و تعیین ظرفیت پذیرش در استاندارد مهارت

5-6.  پیشنهاد لغو مجوز مراکز مجری آموزش های مهارتی کاردانش و آزاد به کمیته راهبردی آموزش های مهارتی

6-6.  بررسی موارد انضباطی و ارجاع به کمیته راهبردی در صورت لزوم

7-6. ارایه پیشنهاد در خصوص ضوابط و مقررات مالی مربوط به آموزش های مهارتی (شهریه دوره، هزینه ازمون و ...) به کمیته راهبردی آموزش های مهارتی

8-6. تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی حسب نیاز

9-6. ارایه گزارش عملکرد دوره ای برگزاری دوره های مهارتی کاردانش و آزاد و نتیجه آزمون به دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری

10-6.انجام مطلوب امور تفویضی در اجرای آزمونهای جامع و ادواری که شامل موارد ذیل می باشد:

-       اطلاع رسانی در خصوص زمان و مکان برگزاری آزمون

-       تهیه و تمهيد مقدمات انجام آزمون مهارت در دو بخش نظری و عملی

-       تعیین و ابلاغ احکام کمیته اجرایی آزمون توسط مدیر کل استان، ترکیب اعضای کمیته اجرایی به شرح ذیل می باشد:

الف - مدیر کل استان، به عنوان رئیس کمیته اجرایی آزمون که حکم آن توسط رئیس کمیته راهبردی آموزش ابلاغ می گردد.

ب – معاون مرتبط با آموزش اداره کل که حکم آن توسط مدیر کل استان ابلاغ می گردد.

ج – رئیس حراست اداره کل که حکم آن توسط مدیر کل استان ابلاغ می گردد.

د – مدیر آموزش استان که حکم آن توسط مدیر کل استان صادر می گردد.

-       اعلام فهرست داوطلبان شرکت در آزمونهای جامع بعد از ثبت نام و پایان دوره استاندارد مهارت

-       انتخاب آزمونگران آزمون عملی استانداردهای مهارتی

 

 

-       تعیین عوامل اجرایی آزمون شامل منشی، مراقب به تعداد مورد نیاز متناسب با شرایط مکان برگزاری آزمون، عوامل خدماتی و ... که صدور ابلاغ برای آنها توسط مدیر آموزش استان صورت می پذیرد.

-       برگزاری آزمون بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده از طرف دفتر آموزش

-       همکاری و مشارکت با دفتر آموزش در نظارت بر کیفیت برگزاری آزمون

-       تنظیم صورت جلسات آزمون در دو بخش نظری و عملی بر اساس فرم های ارسالی دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و تکمیل صورتجلسات مربوطه و ارسال آن به دفتر آموزش

-       دریافت سؤالات پلمپ شده از سوی ناظر اعزامی دفتر آموزش و توزیع آن با نظارت ناظر آزمون در روز برگزاری آزمون

-       دریافت لیست نمرات کتبی و عملی تأیید شده توسط دفتر آموزش جهت صدور گواهی نامه های مربوطه

-       تأیید لیست نمرات آزمون های مهارت و ارائه آن به  ناظر اعزامی دفتر آموزش

-       دریافت اعتراضات شرکت کنندگان و ارائه آن به دفتر آموزش

-       تهیه گزارش پایانی آزمون و تکمیل آن بر اساس فرم های ارسالی دفتر آموزش

-       نگهداری یک نسخه از سوابق ازمون شامل لیست نمرات کتبی و عملی، اعتراضات شرکت کنندگان

-       همکاری و مشارکت با دفتر آموزش در اطلاع رسانی نتایج از طریق سامانه الکترونیکی

-       ادارات کل استان ها موظفند حداکثر در مدت یک ماه پس از دریافت لیست نمرات آزمون، گواهی نامه مهارت مربوطه را صادر و به متقاضی تحویل دهند.

-       تحویل گواهی نامه های مهارتی به افراد ذینفع با اخذ رسید

تبصره 1: صدور هرگونه مجوز آموزشی برای مراکز مجری پس از استعلام و تأیید مراجع صدور مجوز برای تأسیس مراکز مجری توسط دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 2: برنامه ریزی، طراحی بانک سؤالات و نظارت عالیه بر اجرای آزمون جامع و ادواری بر عهده دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت متبوع و اجرای آزمون، هماهنگی و نظارت بر برگزاری آزمون ادواری و جامع استانداردهای مهارت آموزی در استان ها با مشارکت دفتر یاده شده بر عهده کمیته اجرایی استان می باشد.

تبصره 3: در صورت به حد نصاب نرسیدن داوطلبان آزمون ادواری در یک استان، این آزمون به صورت منطقه ای توسط دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری با مشارکت استان های مربوط برگزار خواهد شد.

ماده (7) اعضاء کمیته اجرایی آموزش استان:

اعضای کمیته اجرایی آموزش استان در خصوص آموزش های مهارتی شامل افراد ذیل خواهد بود:

1.       مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان رئیس کمیته

2.       معاون فرهنگی و هنری در صورتی که امور آموزش های مهارتی در حوزه کاری ایشان باشد، به عنوان عضو کمیته و دبیر

3.       نماینده سازمان آموزش  پرورش استان حسب طرح موضوع مرتبط با آموزش استانداردهای مهارت آموزی به عنوان عضو

4.       رئیس اداره آموزش اداره کل استان به عنوان عضو

5.       یک نفر صاحب نظر در زمینه آموزش های فرهنگی و هنری به انتخاب مدیر کل به عنوان عضو کمیته

6.       رئیس حراست اداره کل استان به عنوان عضو

تبصره 1: کمیته اجرایی می تواند حسب طرح موضوع از نمایندگان واحدهای درون و برون سازمانی جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.

تبصره 2: جلسات کمیته اجرایی با حضور 4 نفر رسمیت می یابد و مصوبات حداقل با 3 رأی مثبت قابلیت اجرایی دارد.

ماده (8) : دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری بر نحوه اجرای تمامی فعالیت های تفویض شده به ادارات کل استان ها مطابق دستورالعمل های ابلاغی نظارت کامل خواهد داشت و در صورت عدم رعایت ضوابط ابلاغی آموزش های مهارتی، برابر دستورالعمل های ارزیابی و انضباطی اقدام خواهد شد.

ماده (9) : کمیته راهبردی موظف است در صورت اعمال هرگونه تغییر در سیاست ها و روش اجرایی مراتب  را به کلیه ادارات کل استان ها ابلاغ نماید.

ماده (10) : عناوین دوره های آموزش های مهارتی جهت صدور مجوز برگزاری دوره (به مرکز مجری) در زمان های مقتضی توسط کمیته راهبردی تعیین و به استان ها ابلاغ خواهد شد.

ماده (11) : کمیته راهبردی و کمیته های اجرایی موظفند به منظور اجرای مطلوب وظایف مربوط و واگذار شده (مانند: نظارت، مطالعه و پژوهش، نیازسنجی، امکان سنجی، برگزاری آزمون ها، اجراییات صدور مجوزها و گواهینامه ها و ...) توسط واحدهای سازمانی ذیربط و در راستای اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نسبت به خرید خدمت از بخش غیردولتی مرتبط (به ویژه مؤسسات فرهنگی و هنری) اقدام نمایند.

ماده (12) : ادارات کل استان ها موظفند گزارش عملکرد دوره های مهارتی در حال اجرا را در قالب دفترچه اطلاعات آموزشی فراگیران (دفترچه شماره 1) و دفترچه گزارش عملکرد آموزشی (دفترچه شماره 2) جهت ارزیابی، از مراکز مجری دریافت و همچنین گزارش عملکرد دوره های مهارتی و آزمون را در قالب "فرم ارزیابی نهایی آموزش های مهارتی مراکز مجری استان" به دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری ارسال نمایند.

تبصره: در مورد هنرستان های دولتی و غیردولتی، ارسال دفترچه شماره 1 به ادارات کل استان ها ضرورتی ندارد و دفترچه شماره 2 فقط شامل صورتجلسه آزمون و برگ ویژه آزمون می باشد.

ماده (13) : مدیران ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها مسئولیت اجرای مطلوب این نظام نامه و دستورالعمل­های ابلاغی را در استان ذی ربط به عهده خواهند داشت.

ماده (14) : این نـظام نامه در 14 ماده و 12 تبصره تهیه و به عنوان جایگزین نظام نامه شماره 137017/72 مورخ 2/11/86            و با تصویب در جلسه مورخ                 شورای تحول اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از زمان ابلاغ لازم الاجرا می باشد و کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مشابه قبلی از درجه اعتبار ساقط              می باشند.                 

 

مرکز نوسازی و تحول اداری و دبیرخانه شورای تحول اداری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی